RentaGestió de l'IRPF per a l'Assessoria

Sistema informàtic de gestió de l'impost sobre la renda de les persones físiques i del patrimoni. Basat en estructura SQL.

Gestió professional de l’IRPF Permet conèixer la situació d’un declarant i tots els fets imposables amb una sola pantalla. Podeu mantenir un nombre indefinit d’exercicis en línia. Sistema potent i de múltiples utilitats.

Característiques

  • Permet tenir agrupat en una sola pantalla estàndard tota la informació corresponent a un fet imposable, com pot ser: rendiments, retencions, pagaments fraccionats, augments i disminucions de patrimoni o deduccions, amb la qual cosa s’aconsegueix una optimització perfecta en la introducció de dades, en registrar-se en una única ocasió.

  • El programa és excepcionalment àgil en no estar supeditat als impresos oficials, cosa que el converteix en una potent eina, ideal per al Despatx Professional.

  • Calcula de manera simultània totes les declaracions que corresponguin a una unitat familiar, ja sigui una declaració conjunta amb tots els seus membres o una individual per a cadascun.

  • Permet amb un simple clic activar o desactivar mòduls per realitzar simulacions i visualitzar instantàniament el nou resultat adaptat a la nova circumstància, sense necessitat de tornar a escriure totes les dades.

  • Permet la presentació telemàtica a l’Agència Tributària de les diferents declaracions.

  • Tria automàticament els models i les declaracions més avantatjoses per a cada contribuent.

  • Permet mantenir cinc o més exercicis en línia.

  • Traspassa les dades d’un exercici al següent a través d’una pantalla de selecció on es pot indicar quina dada es vol mantenir i quina no.

  • Enllaça amb el programa fiscal, per a la recepció d’ingressos i despeses d’activitats, i amb facturació per fer de manera automatitzada la facturació del despatx.