InterBex

Sistema informàtic per a la gestió completa de tota la casuística relacionada amb el model 720 (declaració de béns i drets a lestranger).

Emparat a la Llei 7/2012 sobre la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, neix el RD 1558/2012 el qual estableix l’obligatorietat de declarar els béns i drets situats a l’estranger.

Característiques

 • Està dissenyat per treballar en entorns Windows com a multiusuari o monolloc. Contempla la possibilitat de restringir l’accés d’altres usuaris a clients que no els han generat

 • Disposa d’una pantalla principal des d’on es visualitza l’estat general de tots els clients, referents a l’exercici que s’està processant, com ara declaracions exemptes, pendents de generar, pendents del client (dades que falten per completar declaració), completada, etc.

 • Disposeu de l’opció de capturar clients des d’un fitxer en format Excel, des del programa Renta i des del programa Sociedades

 • Permet crear relacions entre clients, com poden ser: matrimonis, socis, grup de germans etc., que disposin de béns compartits entre ells, així els podem tenir agrupats i poder traspassar informació dels béns dels uns als altres.

 • Disposa de pantalles específiques i configurades per generar la informació que necessita cadascun dels béns que componen la declaració (Immobles, Comptes Corrents, Valors i Assegurances).

 • La finestra principal de gestió de la declaració ens ofereix a través d’un tauler de control la informació dels béns introduïts i de l’evolució dels valors dels béns entre exercicis, controlant quan aquesta evolució genera obligació de presentació de la declaració (de cada una de les seves parts, és possible que hagi de declarar els immobles però no els comptes bancaris o bé que hagi de declarar els comptes bancaris no per increment dimports sinó per un altre motiu que generi obligació de declarar, pe cancel·lació dun compte bancari). També es pot forçar la presentació d’una declaració que no superi el mínim establert.

 • Els béns poden ser introduïts en moneda estrangera mitjançant el càlcul de conversió de moneda que li proporciona InterBex (que li dóna control sobre el canvi que aplica en cada moment, permetent decidir quin canvi aplicar i quan aplicar-lo o fins i tot forçar el valor convertit a euros) . InterBex controla els increments de valor per diferència en el canvi de moneda com a motiu de l’obligació de declarar (tal com està estipulat a la normativa del model 720).

 • Disposa d’esborrany amb el resum del contingut de la declaració que es presentarà a l’AEAT, per lliurar el client amb els imports declarats. Hi ha també una llista anomenada de “Repàs”, per poder revisar a través seu la informació obligatòria introduïda en cada bé.

 • Genera el fitxer per a la presentació telemàtica del model i des del mateix programa estableix la comunicació amb l’AEAT, i es poden visualitzar tots els documents presentats.

Obligació de Declarar

Qui hi està obligat?
Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol i els establiments permanents al territori esmentat de persones o entitats no residents, amb béns a l’estranger.

Què cal declarar?
Tots els béns situats a l’estranger i que el seu valor conjunt superi els 50.000€ com:

 • Comptes oberts en entitats financeres , ja siguin comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualssevol comptes o dipòsits dineraris amb independència de la modalitat o denominació que adoptin, encara que no hi hagi retribució. S’haurà d’identificar l’entitat bancària, el domicili, la identificació del compte, el saldo d’aquest a 31 de desembre i el saldo mitjà en l’últim trimestre.

 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger . A més de la identificació, cal indicar el nombre i la classe de valors aportats, així com el seu valor.

 • Immobles . Haurà d’aparèixer la identificació i la situació de l’immoble, la data i el valor d’adquisició, i la data de compra o de venda.

Quan es declara?
La presentació es realitzarà durant el primer trimestre de lexercici següent a aquell que es refereix la informació a subministrar. Excepcionalment per a l’exercici 2012 es podrà fer des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril de 2013.

I els propers exercicis?
La declaració de béns per a propers exercicis només serà obligatòria quan qualsevol dels béns o la suma d’ells superin un increment de 20.000 €.

Declaració complementària
Si un cop presentada una declaració s’observa que no s’ha declarat cap dels béns, estem obligats a presentar una declaració complementària amb el bé aflorat.

Declaracions substitutives
Si s’ha realitzat una declaració en què s’han reflectit imports diferents dels que corresponien, cal fer una nova declaració substitutiva dins del mateix exercici.