CuentaComptabilitat Empresa

Sistema informàtic per al tractament professional de la comptabilitat i les obligacions mercantils de lempresa.

Compte està preparat per realitzar la gestió comptable de les empreses de manera fàcil, permetent realitzar en temps real els processos comptables, així com la gestió i impressió dels llibres de l’IVA, de l’IRPF i IGIC

Característiques

 • Disposa de comptabilitat analítica i pressupostària.

 • Disposa d’una eina perquè els clients introdueixin els apunts i puguin remetre’ls al Despatx.

 • Disposa d‟un mòdul que permet generar automàticament el quadre d‟amortitzacions de cada bé i generar el seient de dotació corresponent.

 • Disposa d’un ajut interactiu, el qual es pot sol·licitar des de qualsevol pantalla de treball, i es pot imprimir per a la seva possible consulta. Ajuts amb exemples de seients per a una perfecta compressió del PGC

 • Permet la visualització de qualsevol document a través de la pantalla sense necessitat d’imprimir-lo.

 • Permet fins a un màxim de cinc empreses.

Entrada de Seients

Permet tres possibilitats d’entrada de seients:

 • Entrada dissenyada per a Despatxos Professionals.

 • Entrada mitjançant disseny de plantilla.

 • Entrada sense cap mena de mecanisme automàtic.

Gestió

 • Disposa d’una potent gestió de saldos vius a les fitxes de clients/proveïdors i deutors/creditors, que permet consultes depurades de les factures pendents a cada moment.

 • Fàcil cerca d’apunts, per qualsevol camp de seient o factura.

 • Consolidació dempreses.

 • Permet donar altes automàtiques de comptes des de qualsevol pantalla del programa.

 • Compactador per a còpies de seguretat inclòs al programa.

Sortides

 • Exportació/importació de seients i traspàs a format excel.

 • Imprimeix els comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria). Llibres oficials i altres obligacions fiscals i mercantils.

 • Permet la confecció de llibres en suport magnètic per presentar-los al Registre Mercantil.

 • Enllaça amb el programa Sociedades traspassant els saldos per a la confecció de l’Impost de Societats i amb el programa Facturación incorporant la facturació per comptabilitzar-los.