LaboralGestió laboral per a l'assessoria

Sistema informàtic que cobreix tota la casuística laboral de les empreses, preparat per a treballar sota SILTRA. Basat en estructura SQL.

Està concebut de manera que tots els seus components estiguin sempre accessibles quan els necessita, mitjançant icones que representen els processos més habituals relacionats amb l’activitat que realitza a cada finestra i enllaços immediats entre els diferents nivells Empresa, Treballador, Categoria que li permeten anar dades salarials d’un treballador a la definició d’aquests salaris a l’empresa amb una pulsació, o un cop modificat un salari d’un treballador simular una nòmina i veure’n el resultat a l’instant.
La gran varietat de claus de càlcul per a cada concepte salarial o la possibilitat de definir fórmules personalitzades per a cada concepte us permeten adaptar-se a qualsevol casuística.
El fet de disposar de tots els històrics de càlcul en línia i les eines desenvolupades per a la seva anàlisi us permeten treure el màxim profit de la gran quantitat d’informació que es genera en el dia a dia de la gestió laboral.

Característiques

 • Entrades ràpides i interconnectades, no heu d’accedir a menús per anar d’un treballador a un altre oa l’empresa… informació ben organitzada ia la vista.
 • Regim general, agrari, fruites i verdures, representants de comerç, treballadors del mar (grups 1, 2 i 3), Artistes i Professionals Taurins.
 • Càlcul automàtic de Bruts i Líquids.
 • Personalització dels conceptes per a cada treballador, tant els conceptes disponibles com les seves característiques, inclosa laparició en un segon rebut cada mes.
 • Càlcul d’endarreriments, de complementàries per vacances no gaudides i diferències de cotització – Bonificacions.
 • Gran quantitat de claus de càlcul per concepte salarial i de fórmules de càlcul per resoldre situacions concretes.
 • Tots els històrics en línia per poder consultar en qualsevol moment l’origen de les bases reguladores, etc.
 • liquidacions que es poden calcular i mostrar directament des de la finestra de manteniment del treballador.
 • Generació assistida de Bonus Salarials.
 • Anàlisi de la informació, per empresa, treballador, per centres/seccions i departaments per mesos o anys, mitjançant resums de nòmina totalment configurables, en paper o interactius amb gràfiques i sortida a Excel.
 • Entrades de professionals ràpida i segura, introduïu les factures en lloc d’imports totals, Laboral us ensenyarà els totals mensuals /trimestrals /anuals i en qualsevol moment podreu veure les factures origen.

Control

 • Avisos i venciments: tant automàtics com controlats per l’usuari, amb alertes d’avisos importants en entrar a l’aplicació.
 • Quadre i control de les retencions d’IRPF mitjançant un preestudi d’IRPF configurable i interactiu.
 • Control d’entrades massives de variacions del mes, amb possibilitat de verificar les entrades per data/usuari.
 • Gestió d’Impresos enviats a Contrat@, Delt@ i Certific@, s’emmagatzemen històricament per data, queden lligats i relacionats amb el treballador, incorpora les respostes de les entitats de gestió i permeten filtrar i consultar els contractes i documents en qualsevol moment.
 • Durant el càlcul de % IRPF es genera una fitxa de càlcul individual per treballador amb tota la informació sobre el càlcul resumida i ordenada per poder lliurar-lo a l’empresa. A més, podrà obtenir un llistat resum d’IRPF amb una línia per treballador on s’indiquen els canvis més importants en el càlcul respecte a l’anterior per controlar el procés.
 • Llistats previs del model 190/296 o el PreEstudi Interactiu d’IRPF us permeten controlar les cartes de pagament abans d’enviar.
 • Potent editor de llistats autoconfigurables on podrà seleccionar imports, sumar-los, filtrar-los, afegir informació fixa i preparar un llistat amb les seves necessitats exactes.

Connectivitat

 • Totalment compatible amb Sistema RED (Enviament de Tc’s, de moviments d’afiliació (AFI) d’IT’s (FDI), etc), enviament de contractes mitjançant Contract@, de certificats mitjançant Certific@2 i ​​de parts d’accident (Delt@).
 • Sortides en format EXCEL i CSV per a tractament posterior.
 • Incorporació de Variacions totalment configurable des de Fitxer EXCEL (utilitzeu qualsevol fitxer Excel que us envieu la vostra empresa després de configurar la importació).
 • Eixida de Contractes en format WORD per a la seva edició i inserció de dades des de Laboral: dades personals del treballador, de l’empresa i clàusules.
 • Impressió de Cartes personalitzables a Word per l’usuari, tant per a treballadors com per a Empreses, d’Etiquetes i de Xecs.
 • Enviament de tots els llistats a les empreses per Email i possibilitat d’instal·lar a l’empresa modulo que rep els llistats i envia als treballadors individualment els seus.
 • Sortida d’Assentaments Comptables totalment personalitzable, tant a CTA com a altres programes de comptabilitat, creeu seients amb imports x Empresa o per treballador o per Centre/Secció.
 • Sortides de transferències bancàries en suport telemàtic en diferents formats per assegurar la connectivitat amb qualsevol banc.
 • Entrada de Variacions via WEB a l’empresa que després de verificació en gestoria s’introdueixen automàticament a Laboral.

Seguretat

 • Passwords per a accés a l’aplicació, a les empreses ia funcionalitats del programa però sense perdre agilitat en el tractament: podeu assignar a un usuari empreses en què no caldrà que introduïu la contrasenya per treballar ja que són les vostres habituals, o bé impedir per complet un rang dempreses a tots els usuaris menys els indicats.
 • Control d’operacions: cada càlcul, eliminació… queda registrat amb data, hora i usuari per a consulta quan és necessari.
 • Bloqueig de Cartes de pagament ja lliurades per evitar modificacions accidentals.
 • Impressió de diferents formats de rebuts confidencials.
 • Enviament de Nòmines als treballadors per Email i Encriptades.
 • Avís des del programa a cada actualització us permet saber que està al dia.

Automatització

 • Previsió dels salaris variables de treballador per al càlcul de l’IRPF segons els salaris de l’any anterior, elevant a l’any la informació variable actual o informant-lo manualment.
 • Aplicació automàtica als treballadors d’increments salarials al Conveni o per compliment d’antiguitats.
 • Aplicació d’Augments Salarials, globals per % , per concepte en % o Import Fix, afegint conceptes, …
 • Assistència a la cotització d’Endarreriments informats manualment i de Bonus segons els imports disponibles fins al límit de cotització cada mes.
 • Altes de treballadors des d’un altre treballador model o des de la categoria directament.

Característiques Destacades

Resum de Nòmina Interactiu

Resum de Nòmina totalment configurable on en un entorn tipus Excel podrà manejar els imports històrics de càlcul de treballador i preparar resums ordenats i agrupats per qualsevol concepte: per mesos / trimestres / treballadors / Empreses / Centres / Seccions … una eina ideal per a l’anàlisi de la informació, incloent gàfics devolució, etc.

Entrada Masiva de Dades

Entrada ràpida de les variacions del mes, a mà o des d’una importació Excel, en un entorn controlat i dedicat a l’entrada de variacions (imports, dies, it,…) on podreu llistar les variacions abans d’entrar-les a Laboral.

Avisos i Venciments

En una única finestra de control d’avisos podreu veure els avisos manualment entrats per ud. i els que heu marcat perquè es generin automàticament. Podreu portar un control exhaustiu dels avisos marcant-los com a urgents, o com a resolts i afegint comentaris als avisos. Els urgents apareixeran automàticament a una finestra d’alerta en iniciar Laboral.

Llistat Autoconfigurable

Un potent editor de llistats us permetrà seleccionar les columnes que voleu al llistat, combinar informació dels diferents apartats del manteniment dels treballadors, informació de càlculs o salarial i predefinir filtres, tant senzills com complexos per mostrar únicament la informació necessària.

Amb sortida tant en paper com a Excel, aquest llistat us permetrà treure pràcticament qualsevol informació de Laboral.

Assistent de Bonus

Aquest assistent us permetrà generar cotitzacions complementàries per Bonus, d’una manera senzilla podreu seleccionar els treballadors afectats, l’import de bonus per a cadascun i el període de generació. Laboral automàticament calcularà la cotització que és possible cada mes i generarà una entrada en cotitzacions complementàries on podrà revisar els imports, generar els fitxers Fan, imprimir, …

Preestudi IRPF interactiu

Aquest preestudi d’IRPF en pantalla col·loca a la mateixa vista les cartes de pagament d’Empresa i els acumulats de treballador, possibilitant activar o desactivar imports de mes / paga / Endarreriments Anys anteriors / Forçats i comprovar l’origen de les cartes de pagament i el quadro dels seus imports.

Diferida Empresa

Mitjançant la utilitat “Diferida Empresa” instal·lada a l’Empresa, aquesta podrà rebre els rebuts individuals per treballador empaquetats que vostè. us envia i tindreu la possibilitat de desar-los en disc, imprimir-los, esborrar-los o enviar-los a tots els treballadors a través de l’adreça de correu electrònic que ja ve configurada des de la base de dades.