Cuentas Anuales

Sistema informàtic de gestió de continguts del Dipòsit Anual de comptes anuals al Registre Mercantil.

Obté la informació econòmica de cada exercici directament dels nostres sistemes de comptabilitat i/o societats. També obté, opcionalment, dades identificatives, dades mercantils i altres dades de la Societat.
És executat des de qualsevol dels dos sistemes: Comptabilitat i Societats.

Disposa de Base de Dades pròpia per emmagatzemar totes les dades de la Societat (identificatives, mercantils i altres) necessàries per a la confecció dels Comptes Anuals. Aquesta Base de Dades és modificable mitjançant interfície en el propi programa i aquestes dades són usades com a “dades base” a l’inici de la següent campanya de Comptes Anuals. Aquesta interfície mostra també tots els imports dels comptes (saldos i acumulats) que seran usats per a la confecció dels informes econòmics dels comptes anuals.

Característiques

 • Genera el fitxer del Dipòsit (fitxer .zip) i enllaça automàticament amb el programa del Registre Mercantil (Dipòsit digital de comptes anuals, D2) en la modalitat Batch.
 • Posseeix també la possibilitat d’imprimir en model igual al publicat al BOE, tots els impresos (identificació, instància, ..) i informes i balanços que componen els comptes anuals per si es vol la presentació en suport paper.
 • Per confeccionar els diferents informes que componen els comptes anuals, aquest sistema es basa en unes plantilles totalment adaptades als comptes anuals de cada exercici, però que a més són totalment configurables per l’usuari. A aquest efecte se subministren uns “mapes” de contingut de les plantilles en què es detalla l’origen de la informació econòmica (quin és els comptes que s’han assignat a cadascun dels apartats dels informes).
 • El sistema posseeix una interfície principal mitjançant el qual són controlats els diferents documents i informes (Balanços, Patrimoni Net, Memòria, etc…) que componen els Comptes Anuals. Aquest control permet conèixer l’estatus de cadascun d’aquests informes (s’hi inclouen o es treuen documents, se’n controla l’estat de confecció, poden visualitzar-ne el contingut, …)
 • Per a la confecció de la memòria es disposa tant de plantilles “per nota de la memòria” o apartat, com de plantilla única que conté tota la memòria. Un cop confeccionada la memòria, aquesta pot ser modificada, ampliada, etc. per lusuari mitjançant edició de text. Mitjançant aquest sistema l’usuari pot confeccionar-se les pròpies plantilles de memòria combinant diferents apartats, arribant així, a poder confeccionar diferents models “propis” de memòria.
 • La informació econòmica afegida directament a l’edició de la memòria, serà susceptible de ser usada en l’exercici següent com a informació “exercici anterior”.
 • Confecciona totes les modalitats de Comptes Anuals contemplats al BOE (Pime, Abreviado, Mixto i Normal).
 • Mitjançant aquest Sistema es poden realitzar els Comptes Anuals dels exercicis 2010, 2009, 2008 (derivats de la nova formulació de Comptes Anuals inclosa a la publicació del nou Pla de Comptes –PGC 2007).

Documents

El conjunt de documents, fulls de dades, informes econòmics i altres impresos que són emesos i controlats per a la confecció del Dipòsit de Comptes Anuals són:

 • Full de dades identificatives.
 • Balanç de situació.
 • Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Estat de canvi de Patrimoni Net A.
 • Estat de canvi de Patrimoni Net B.
 • Estat de Fluxos d’Efectiu.
 • Memòria.
 • Instància.
 • Certificat aprovació de Comptes Anuals.
 • Accions Pròpies (des d’A1 fins a A7).
 • Altres documents d’altres orígens .