InterNEO

Sistema informàtic per a la gestió de les NEO (Notificacions Electròniques Obligatòries) per a Assessories i Despatxos Professionals.

Interneo és el Programari desenvolupat per Intermega per gestionar les Notificacions Electròniques Obligatòries mitjançant un control total de la gestió de cada notificació segons la seva rellevància i data d’expiració.

L’entrada en vigor del RD1363/2010 estableix la substitució del tradicional “Certificat de Correus” per les Notificacions Electròniques Obligatòries i en conseqüència crea la necessitat a l’empresa i autònoms a accedir a diferents portals d’agències de l’administració per estar al dia de la recepció de les Notificacions i Comunicats.

Per tant, cal disposar de les eines adequades per a la correcta recepció i control de les Notificacions i Comunicacions dels diferents portals de les agències de l’administració.

Característiques

Per a la recepció de notificacions haurem de fer servir un certificat digital ja sigui del despatx professional o del seu client empresa o autònom. Des d’Interneo s’envia automàticament o manualment la notificació a l’empresa (mitjançant correu electrònic).


  • Consulta automàticament els portals de notificacions, així s’evita que els despatxos, empreses i autònoms hagin de consultar expressament cadascuna de les bústies de Notificacions.


  • Comproveu automàticament les bústies de notificacions de l’Agència Tributària (AEAT) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Portal NOTESS). Properament també de la Direcció General de Trànsit, el Ministeri d’Indústria, el Ministeri de Justícia i Gencat.


  • Avisa de la recepció de notificacions a la persona o persones encarregades de la gestió de cadascuna de les empreses del despatx.


  • Ajuda a controlar el termini de 10 dies de resposta a les notificacions amb diferents avisos segons s’aproximi la data d’expiració.

Descàrregues

Certificats admesos
Aquest servei requereix que tingui un Certificat Digital personal estàndard X.509 v.3, amb longitud de clau 1024/2048 bits per a la Firma amb certificats digitals. El certificat ha de poder ser exportat, disposar de clau privada i no estar caducat.

Tipus de Notificacions que podem rebre
Hi ha dos tipus de notificacions que podem rebre. Les notificacions pròpiament dites i les comunicacions. La principal diferència és que per descarregar el contingut d’una comunicació no cal signar-ne el rebut. En canvi, per descarregar el contingut d’una notificació cal signar el rebut.

Gestió Notificacions Rebudes

Interneo descarrega de forma automàtica les capçaleres de les notificacions. Un cop descarregades les presenta per ordre cronològic de recepció.

Interneo ajuda a gestionar els diferents passos a realitzar amb cada notificació Descàrrega del cos de la notificació, arxius adjunts, comunicat a l’empresa, signar-la, arxivar-la, etc… Aquesta gestió es pot controlar mitjançant una senzilla cronologia de l’“expedient” de la notificació.

Terminis màxims de resposta en cada cas:

Notificacions Bústia 060 (AEAT)
Una notificació es considera expirada quan no s’hagi recollit abans dels 10 dies naturals del termini per fer-ho des de la posada a disposició.
Notificacions Bústia NOTESS (TGSS)
Un cop posada a disposició la notificació o comunicació a NOTESS, l’interessat hi haurà d’accedir en el termini de 10 dies naturals. Transcorregut aquest període sense que se n’accedeixi al contingut, s’entendrà rebutjada, i es donarà per complert el tràmit de notificació i es continuarà amb el procediment.
Un cop la notificació deixi d’estar disponible, cal acudir a una Administració de la Seguretat Social per obtenir informació.