ContabilidadGestió de Comptabilitats

Sistema informàtic de gestió de comptabilitats.

Dóna una solució òptima tant a la problemàtica de l’entrada de seients com a les diferents necessitats relacionades amb les obligacions mercantils, fiscals i societàries de les empreses, tant en la seva forma jurídica com de persona física.

Característiques

 • Disposa de diverses maneres d’entrada de seients adaptant-se a totes les necessitats.
 • El sistema CTA és multiexercici i multiempresa.
 • Generació automàtica de seients a través dels extractes bancaris segons la Norma 43.
 • Saldos vius de clients i proveïdors i extractes de clients i proveïdors amb agrupació d’operacions per factura.
 • Antiguitat de Saldos de Clients i Proveïdors.
 • Previsió de cobraments i pagaments.
 • Compte dexplotació per períodes (mensual, bimensual, trimestral), per períodes simples o acumulats.
 • Consolidació dempreses.
 • Conciliació bancària. Extracte bancari contra comptes de tresoreria.
 • Permet importació i exportació d’empreses.
 • Comptabilitat analítica i pressupostària.
 • Configuració de balanços molt potent accessible per lusuari.
 • Gestió d’immobilitzat.
 • Càlcul automàtic i comptabilització de les amortitzacions.
 • Potents cerques i ordenació de seients per qualsevol dada a diverses pantalles.
 • Sortida a excel de tots els llistats.
 • Tancament iva trimestral, generació automàtica dels seients de regularització d’iva.
 • Gestió completa dIVA, IGIC, IRPF empreses.
 • Confecciona tots els balanços, informes comptables, declaracions anuals, cartes de pagament, etc… En definitiva, mitjançant CTA es poden obtenir tots els requeriments legals tant per a societats com per a entitats persones físiques.
 • Confecciona tot el necessari per a la Legalització de Llibres al Registre Mercantil.
 • Tancament/reobertura d’exercici.

Entrada de Seients

CTA disposa d’una entrada de seients múltiple:

 • Entrada mitjançant pantalles específiques per a les factures de clients i proveïdors, així com per a cobraments i pagaments .
 • Entrada de seients diversos amb múltiples automatismes i assistències .
 • Entrada de seients automàtica des dels extractes bancaris segons Norma 43.
 • Entrada de factures digitalitzades mitjançant el nostre nou sistema INTERSCAN .
 • Entrada de seients procedent dels nostres sistemes CONTROL i CUENTA .
 • Entrada mitjançant fitxer pla de text.
Diaris Auxiliars
Les diferents entrades mitjançant pantalles específiques proporcionen de manera automàtica la creació de diaris auxiliars per entrada específica. (Diari auxiliar de vendes, de compres, etc.)

Per l’entrada de seients diversos es poden crear tants diaris auxiliars com calgui. Aquests diaris auxiliars poden ser tractats i impresos per separat.

Seients Sessió
Hi ha la possibilitat de visualitzar i imprimir els seients de la sessió de treball per a repàs i quadro de totals.

Enllaços

 • Enllaça amb el nostre programa CCAA Comptes Anuals per confeccionar de forma totalment automatitzada tots els Balanços, Informes comptables, Memòria i resta de documents necessaris per completar el contingut del Dipòsit de comptes anuals, enllaçant al seu torn de forma totalment automàtica amb el programa de dipòsit de comptes anuals del Registre Mercantil.
 • Enllaç amb Sistema Laboral WinZeus. Seients de Nòmina.
 • Enllaç amb Sistema de Facturació Base. Entrada de seient de facturació.
 • Enllaç amb el Sistema d’Impost de Societats Soc per al trasllat de la informació comptable.
 • Enllaç amb el Sistema Fiscal Fisc per al trasllat de la informació per a la confecció de les declaracions i cartes de pagament.

Sortides

 • Diari general.
 • Diaris auxiliars.
 • Diari esborrats.
 • Llistat de seients de la sessió.
 • Llibre Major.
 • Llibre més gran acumulat per mesos.
 • Balanç de comprovació a diferents nivells.
 • Balanç de situació pime.
 • Balanç de situació abreujat.
 • Balanç de situació normal.
 • Compte de pèrdues i guanys pime.
 • Compte de pèrdues i guanys abreujat.
 • Compte de pèrdues i guanys normal.
 • Estat de canvis en patrimoni net (A) Ingressos i despeses reconegudes.
 • Estat de canvis en patrimoni net (B) Estat total de canvis en PN
 • Estat de fluxos d’efectiu.
 • Llibre de factures expedides.
 • Llibre de factures rebudes.
 • Llibre de béns dinversió.
 • Model 340 iva telemàtic.
 • Carta de pagament d’iva (a través del mòdul fiscal).
 • Llibre de Vendes i ingressos.
 • Llibre de compres i despeses.
 • Llibre de provisió de fons i suplerts.
 • Carta de pagament a compte IRPF.
 • Esborrany model 347.
 • Model 390/392 (a través del mòdul fiscal).
 • Model 347/349 (a través del mòdul fiscal).
 • Balanços de comprovació, situació i explotació consolidats.
 • Balanços de comprovació, explotació i llibre major Analític.
 • Informe comptabilitat pressupostària.
 • Llistats d´immobilitzat, fitxa de béns, llibre de béns, llistat d´amortitzacions, quadre d´amortització.
 • Llistat previsió de cobraments.
 • Llistat previsió de pagaments.
A més des del mòdul de CCAA, els documents addicionals:
  • Full de dades identificatives.
  • Instància.
  • Certificat daprovació de comptes anuals.
  • Memòria.
  • Documentació sobre accions pròpies.

Tipus d'entrada de seients

Pantalles específiques

L’entrada de seients mitjançant les pantalles específiques permet la comptabilització ràpida de factures de clients, factures de proveïdors, cobraments i pagaments, permetent la porta de saldos vius de clients i proveïdors, identificant clarament la/les factures a què pertany un cobrament o un pagament .

Aquestes pantalles estan dissenyades per a lentrada de grans volums dinformació. Per a l’entrada d’una factura és suficient seleccionar el client, i teclejar el número i el total de la factura .

Aquestes entrades específiques permeten, però, la comptabilització de pràcticament qualsevol tipus de factura:

 • Múltiples ivas, desglossament del brut en diversos comptes de vendes/compres.
 • Factures amb retenció irpf.
 • Imputació a centres de cost i/o projectes o obres.
 • Comptabilització independent de descomptes, ports, recàrrecs, …
 • Comptabilització directa del cobrament/pagament directe i comptats. Comptabilització de factures comptat sense necessitat de donar d’alta els clients/proveïdors.

I tenen a més les següents característiques:

 • Recerques alfabètiques de clients/proveïdors/comptes per contingut de títol/nom/text.
 • Accés directe des de la pantalla a Extractes del client/proveïdor/compte de tresoreria.
 • Accés directe des de la pantalla a Notes/Oservacions del seient ia notes per a la memòria.
 • Possibilitat de relacionar la factura amb un fitxer d’imatge de la factura.
 • Entrades preparades per a Iva Telemático (mod.340).

Seients diversos

L’entrada de Seients Diversos s’usarà per a tots els seients restants (és a dir, tots els que no siguin factures de clients, proveïdors, cobraments o pagaments).

Aquesta interfície es basa en l’entrada d’un apunt per línia, tenint a més les mateixes possibilitats, característiques i els mateixos automatismes que les pantalles d’entrada de seients específiques, però possibilitant construir el seient amb total llibertat quant a quantitat i tipus d’apunts que es vulgui.
A més, l’entrada de seients diversos identifica plenament les factures de clients i proveïdors obtenint de forma automàtica totes les dades necessàries per a la gestió de l’iva.
A Seients Varis, a la llista de seients ja entrats, es visualitzen tots els seients entrats des d’aquesta i les altres pantalles, d’aquesta manera tenim sempre a la vista la totalitat de seients entrats en un exercici, podent-se ordenar per qualsevol dada així com activar filtres combinats i també per rangs per fer cerques de seients.
Aquestes cerques es poden fer per dates, comptes, números de factura, imports, etc.
A Seients Diversos es poden utilitzar les plantilles de seients predefinits. Aquestes plantilles es defineixen en una configuració molt intuïtiva, es lliuren amb la instal·lació les plantilles de les operacions més habituals i actuen sobre l’entrada de seients diversos. D’aquesta manera es poden construir plantilles per als tipus de seient més variats i aquesta automatització permet la introducció de seients amb il·limitat nombre d’apunts, però introduint només les dades bàsiques. Les dades repetitives es dupliquen automàticament i els imports secundaris són generats automàticament mitjançant fórmules.

Factures digitalitzades

Mitjançant el nostre sistema INTERSCAN que digitalitza factures amb una potent combinació de scanner ocr i programari desenvolupat per Intermega, es comptabilitzen factures de proveïdors i clients sense necessitat de cap introducció de dades de forma manual.
Tot a la velocitat del seu escàner amb alimentador de fulles. L’escàner va treballant mentre realitza altres tasques.

Sistemes Control i Cuenta

CONTROL i CUENTA són dos sistemes informàtics d’INTERMEGA que instal·lats a l’empresa són usats per a la introducció de seients a l’Empresa per al trasllat posterior a Comptabilitat de l’Assessoria/Gestoria.
CONTROL esta dissenyat únicament per a l’entrada de seients a l’empresa, subministrant a més els elements necessaris per a la comprovació dels seients entrats.
CUENTA és, de fet, un sistema de comptabilitat complet a excepció dels models oficials.

Fitxer de text pla

També hi ha la possibilitat d’introduir seients mitjançant un format de fitxer pla de text generat per un altre programa.

Importació des de Norma 43

Disposa del mòdul InterBANKA a través del qual el programa pot importar els extractes bancaris en fitxer segons la Norma 43, integrant tots els seients de tresoreria a la seva comptabilitat de forma automàtica.
Per a l’automatització d’aquest procés s’haurà de configurar el mòdul InterBANKA d’una manera molt senzilla, perquè el programa reconegui els moviments bancaris i us assigni de forma automàtica les contrapartides (Client, Proveïdor, Despesa, Un altre compte creditor, etc).

Característiques Destacades

Saldos Vius

Utilitzant una pantalla dissenyada a aquest efecte, es poden controlar els saldos vius de clients i proveïdors. Els apunts es poden agrupar per unitat operació (factura) i només poden aparèixer les factures amb saldo pendent.
D’aquesta manera, amb una ullada ràpida es pot detectar quin és el desglossament exacte del deute d’un client o un proveïdor i quines són les operacions que el componen.

Antiguitat Saldo

Mitjançant aquesta opció es pot analitzar la qualitat del saldo o el deute de clients en funció de l’antiguitat dels saldos parcials de diferents operacions que el formen.

Comptes explotació per períodes

Aquest compte dexplotació permet una anàlisi per períodes (mesos, periodicitat bimensual o trimestres) ia més pot presentar els imports individuals per període o acumulat per mes. També permet la presentació a diferents nivells del pla de comptes, nivell compte (3 digits), nivell subcompte (4 dígits) i nivell auxiliar.

Conciliació Bancària

Mitjançant aquest procés s’efectua un punteig automàtic entre l’extracte bancari i el compte de tresoreria corresponent. Totes les anotacions coincidents entre l’extracte bancari i el compte de tresoreria són marcades, i apareixen a la fitxa del compte de tresoreria com a anotacions ja puntejades. D’aquesta manera, en l’habitual procés de punteig o quadri dels comptes bancaris només hem de parar atenció a les operacions pendents de punteig.

Comptabilitat Analítica i Pressupostària

El mòdul d’anàlisi proporciona la possibilitat d’anàlisi per centres de cost. Aquests han estat assignats a l’entrada de seients, existint les dues divisions, combinables, Centre i Secció. A més hi ha la possibilitat de controlar costos per Projecte (o obra) i alhora en combinació amb Centre-Secció.

El mòdul Pressupostària proporciona la comparativa entre els imports reals i el pressupost prèviament introduït anualment o mensualment.

Configuració Balanços

Els balanços de Comptabilitat estan definits mitjançant una potent eina mitjançant la qual es poden crear tota mena de balanços. Permet la configuració dels Balanços de Situació, Pèrdues i Guanys, Patrimoni Net, etc. i també qualsevol altre tipus de balanç que calgui.

Gestió Immobilitzat

El mòdul de gestió d’immobilitzat gestiona tot allò referent a amortitzacions, informes de béns (llibre de béns), quadres d’amortització, etc.

Està basat en una base de dades de béns, ia partir de la informació que conté aquesta base de dades, es genera automàticament el quadre d’amortització de cada element d’immobilitzat ia partir d’aquest quadre d’amortització es generen de forma automàtica els seients d’amortització per a cada exercici.